Elektriske Scenetaljer
Liftket Showbiz: BGVD 8, BGV D8+ og BGV C1 elektriske scenetaljer, også kaldt...